Museum VALSE KUNST
Fake art museum

Jaarverslag van de stichting Museums Vledder 2018

Inleiding
De stichting Museums Vledder heeft zich in 2018 ten doel gesteld Museums voor Valse Kunst en moderne Glaskunst in stand te houden in haar pand gelegen aan de Brink in Vledder(gemeente Westerveld) en met wisseltentoonstellingen Noord-Nederlandse kunst onder de aandacht te brengen. Daarbij heeft de stichting vast gehouden aan haar doel mensen op een laagdrempelige manier te informeren over in de kunstwereld bekende en onbekende vervalsingen en hen te inspireren kennis te nemen van kunstuitingen zoals bijvoorbeeld moderne glaskunst.

Het bestuur
Het bestuur bestaat op 1 januari 2018 uit de onderstaande personen:
Anneriek Koopmans-Wielinga, voorzitter
Lauran Hazen, penningmeester
Cees Hesse, secretaris
Toos Posthumus, lid
Vacature

In de loop van 2018 is het bestuur met twee nieuwe leden aangevuld. Het bestuur bestaat op 31 december 2018 uit:
Anneriek Koopmans-Wielinga, voorzitter
Lauran Hazen, penningmeester
Cees Hesse, secretaris
Gert Dijkhuizen, lid
Toos Posthumus, lid
Barbara van Straten, lid

Het bestuur van de stichting Museums Vledder is in 2018 in totaal 14 keer bijeen gekomen. Van die vergaderingen is elke keer een verslag gemaakt en is de aanwezigheid van de bestuursleden vastgelegd. Doorgaans waren alle bestuursleden aanwezig, tenzij drukke werkzaamheden hem/haar daarvan weerhielden. Dit kwam incidenteel voor. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, evenmin een onkostenvergoeding.
Sandra Goos, coördinator dagelijkse gang van zaken, en Erna Plenter- Jansen als medeoprichter van Museums Vledder namen ook deel aan de vergaderingen. Voorts nam Toon Goos deel aan de beraadslagingen als in de vergaderingen de PR aan de orde was.

Commissies
Het bestuur heeft zich in 2018 laten bijstaan door de onderstaande commissies. Hun bijdrage was waardevol en droeg bij aan een goede onderbouwing van de beleidskeuzen. Commissie Tentoonstellingsbeleid
Commissie Beeldentuin
Commissie PR
Commissie Onderhoud en Beheer 

In 2018 heeft René Loesberg als collectiebeheerder Valse Kunst waardevolle adviezen gegeven en zorg gedragen voor een goed beheer van de collectie.
In 2018 is de collectie Valse Kunst uitgebreid met een 13 tal nieuwe vervalsingen. In 2018 heeft Erna Plenter-Jansen als eigenaresse van de collectie glaskunst het beheer over haar collectie gevoerd en zorg gedragen voor een weloverwogen expositie van de glassculpturen in overleg met Anneriek Koopmans-Wielinga.
In 2018 heeft John Beemsterboer in nauwe samenwerking met René Loesberg gewerkt aan het tentoon kunnen stellen van kunst in de museumtuin. Dat bleek geen eenvoudige opgave daar het plaatsen van die kunst op eigen risico van de kunstenaar geschiedt.
In 2018 was Toon Goos de drijvende kracht achter de in gang gezette optimalisatie van de PR- activiteiten. Hij deed dat in nauw overleg met de coördinator Sandra Goos.
In 2018 is de commissie Onderhoud en Beheer actief geweest bij het renoveren van de toiletten en de (gedeeltelijke) vervanging van de oude verlichting door LED verlichting. 

Vrijwilligerskorps
De stichting Museums Vledder is een vrijwilligersorganisatie.
We kennen een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren aan Museums Vledder hebben verbonden. Hun inzet blijft onverminderd hoog. We hebben in 2018 ook een paar nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen, als gastheer/gastvrouw en als rondleider. De rondleiders zijn ingewerkt door Erna Plenter-Jansen en René Loesberg en de gastheren/gastvrouwen door Sandra Goos. De geboden museumentourage blijkt een belangrijke factor te zijn in het behoud van de  vrijwilligers.
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet is evenals in voorgaande jaren met elkaar een bezoek gebracht aan het openluchttheater in Diever waar het toneelstuk King Lear van Shakespeare werd opgevoerd.
Evenals in voorgaande jaren is er door de vrijwilligers ook op de NL doet dagen hard gewerkt aan het in gereedheid brengen van het museum voor een nieuw seizoen. Hoewel we over een grote groep vrijwilligers kunnen beschikken, bleek het niet eenvoudig de aanwezigheidsroosters dag in dag uit volledig te vullen. Dit bleek met name in de vakantietijd een tijd vretende bezigheid van de coördinator Sandra.
De vrijwilligers die wekelijks bereid zijn schoonmaakwerkzaamheden in de toiletten e.d. te verrichten ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding. De betalingen lopen via bancaire overschrijvingen.

Openingstijden
De Museums Vledder waren in 2018 van 31 maart tot en met 28 oktober vijf dagen in de week open van 11.00 uur tot 17.00 uur, namelijk van woensdag tot en met zondag.
In de maanden november en december waren de museums in de weekenden open als ook rondom de jaarwisseling gedurende Kerstvakantie.
Tijdens de openingsuren waren er naast de coördinator Sandra Goos altijd een rondleid(st)er en een baliemedewerker aanwezig.
Tijdens de openingstijden is ook het kinderatelier open. Aldaar kunnen kinderen onder anderen muurschilderingen maken. Dit valt zeer in de smaak en die activiteit biedt de ouders de gelegenheid deel te nemen aan een rondleiding, waarin op een anekdotische wijze de achtergrond van de vervalser en zijn vervalsingen worden geopenbaard.
Kinderen kunnen ook tijdens de openingstijden twee soorten speurtochten maken:  Eén vergt een zoektocht naar de kunstwerken waarvan details op foto’s zijn afgedrukt en in de andere speurtocht worden vragen gesteld over diverse kunstwerken , verspreid door museum. Er wordt veel gebruik van gemaakt en met erg veel plezier. Ook door de al dan niet begeleidende ouders en/of leerkrachten.
In oktober is extra aandacht geschonken aan project “oktober kindermaand”. Desgewenst kunnen groepen in overleg met de coördinator Sandra ook buiten de reguliere openingstijden terecht in het museum. Daar is in 2018 slechts incidenteel gebruik van gemaakt.

Toegangsprijzen
We hebben in 2018 all-in prijzen gehanteerd, zowel voor een individueel als groepsbezoek. Voor de individuele bezoeker hanteren we voor een bezoek plus rondleiding de prijs van 7,50 euro. Voor groepen groter dan 15 personen hanteren we 6,50 euro p.p. voor een bezoek met rondleiding. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar geldt een entreeprijs van 3 euro. Ze kunnen voor die prijs mee met de rondleiding maar kunnen ook voor hetzelfde geld gebruik maken van het kinderatelier. Voor schoolklassen gaan we uit van 2,50 euro per kind en rekenen we voor de begeleider ook 2,50 euro. 

Aantal bezoekers
In 2018 is het aantal bezoekers achter gebleven bij de verwachtingen. Wat daar de reden van is, is vooralsnog niet duidelijk. Het uitzonderlijk warme weer kan daar een rol in hebben gespeeld als ook het gegeven dat het aantal recreanten/toeristen in de gemeente Westerveld in 2018 achter bleef bij de verwachtingen. We konden in 2018 ruim 5679 betalende bezoekers verwelkomen. Samen met de besturen van zeemuseum Miramar/Vledder en OERmuseum/Diever is in 2018 het initiatief genomen tot het opzetten van een gezamenlijke marketingstrategie. We verwachten gedrieën sterker de verscheidenheid aan culturele verworvenheden in Diever en Vledder over het voetlicht te kunnen brengen en tegelijkertijd te werken aan een optimalisatie van het “Unique Selling Point” van elk museum afzonderlijk. Voor Museums Vledder zijn dat de verhalen die we kunnen vertellen aan de hand van de collecties die we tentoonstellen.

PR
In 2018 hebben we in samenwerking met zeemuseum Miramar en OERmuseum op alle recreatie- en verblijfsaccommodaties in de ruime regio folders verspreid van alle drie musea. We hadden voor Museums Vledder een nieuwe folder laten maken met relevante informatie over openingstijden en aantrekkelijke activiteiten in 2018. Voorts is reclame gemaakt via sociale media. In het kader van het opzetten van een marketingstrategie is opnieuw de kwaliteit van de website tegen het licht gehouden en geconcludeerd dat die enerzijds veel informatie geeft maar anderzijds te weinig focus heeft op de kracht van Museums Vledder, namelijk de verhalen rondom de vervalser en zijn vervalsingen. (PS. We kennen nog geen vrouwelijke vervalsers.)  Met behulp van Toon Goos is eind 2018 begonnen met het opzetten van een nieuwe website.
In het gastenboek, waar mensen na afloop van het bezoek  een reactie kunnen geven op hetgeen hen is verteld en wat we tentoongesteld hebben, staan hartverwarmende reacties. Mensen blijken verrast door de mix die we aan kunstuitingen laten zien. Naast de valse kunst blijkt ook de expositie van moderne glaskunst zeer aan te spreken. Maar bovenal lezen we veel lof voor de anekdotische wijze waarop de verhalen over valse kunst worden verteld. Over de wisseltentoonstellingen lezen we nauwelijks iets.
We hebben ons advertentiebeleid in 2018 meer afgestemd op de tijdschriften e.d. die afgaande op wat de bezoekers zeggen bijdragen aan de toeloop van de bezoekers. Ter gelegenheid van haar expositie is in het glossyblad Glas over Mieke Pontier, haar manier van werken en de kwaliteit van de sculpturen een groot artikel verschenen.

Tentoonstellingsbeleid
De tentoonstellingscommissie is er in geslaagd aansprekende kunstenaars te werven voor een expositie in Museums Vledder.
Het seizoen werd geopend met een expositie van Douwe Elias uit Franeker. Van 31 maar t/m 26 juni waren de schilderijen waarin sfeer en dramatiek de centrale elementen zijn aan het publiek getoond. Op 30 juni is vervolgens de expositie van Gerard van de Weerd uit Hoogeveen geopend. Met schilderijen van uiteenlopende aard, onder anderen impressies van veemarkten, schippers en veenarbeiders en poëtische landschappen. Deze expositie eindigde eind september Op 29 september ’18 werd de expositie van hoogwaardige glaskunst , gemaakt door Mieke Pontier, geopend. Zij exposeerde haar glaskunst tot het eind van de kerstvakantie /jaarwisseling 2018/’19. Mieke Pontier verzorgde ook een druk bezochte lezing over haar werk en heeft ons één van haar kunstwerken geschonken.
In de museumtuin werden kunstwerken van de volgende kunstenaars tentoongesteld: Jan Piet van den berg, Peter Henegouwen, Henk Slomp, en anderen.
In de zomermaanden hebben we op de verdieping van de oudbouw een extra expositie gehouden. Het betrof een prachtig samengestelde tentoonstelling Abstracte Kunst. Met die expositie heeft de samensteller René Loesberg geprobeerd aan niet- kunstkenners duidelijk te maken waarom en hoe abstracte kunst ontstaan is en waarom het een belangrijk kunstvorm was en is.
De cliënten van het behandelcentrum Trajectum/locatie Hoeve Boschoord hebben in het najaar hun werk, evenals in 2017, tentoon kunnen stellen. Bezoekers reageren aangenaam verrast op hun creatieve uitdrukkingsvormen. 

Bestaansrecht
Museums Vledder bestonden in 2018 twintig jaar. Dat is op 25 mei ’18 gevierd met alle betrokkenen bij Museums Vledder. Aan de hand van mooie, door René Loesberg bijeen gebrachte, lichtbeelden  werden herinneringen uit die 20 jaar opgehaald. Het werd al met al een zeer geslaagd feest. Waar met respect en waardering is stil gestaan bij wat Henk en Erna Plenter-Jansen hebben geïnitieerd, vorm gegeven en samen met vele vrijwilligers in die 20 jaar hebben kunnen uitbouwen tot een museum dat in die 20 jaar meer dan 230.000 bezoekers heeft mogen ontvangen.  Bij die gelegenheid kregen we van Univé Noord-Nederland drie glaspanelen in langjarig bruikleen aangeboden. Mevr. J. Lambers-Niers won in 2018 voor de derde keer de wisseltrofee Drents Dictee. Op haar verzoek exposeren we die trofee, een glassculptuur van Cees van Olst, in ons museum.

Museumwinkel
Met een breed scala aan glaskunst, kunstboeken en schilderijtjes is de winkel een waardevol element en draagt het voor plusminus 10% bij aan de exploitatie van de stichting. De aankopen worden voornamelijk gedaan door de museumbezoekers. Vooralsnog kennen de mensen uit Vledder en zuidwest Drenthe  de winkel nog onvoldoende als cadeauwinkel. We zijn in 2018 wel begonnen de museumwinkel explicieter in de PR mee te nemen. 

Terras
Het terras bij de entree van het museum blijkt door bezoekers gewaardeerd te worden maar door voorbijgangers niet als een algemeen toegankelijk terras te worden gezien. Daarmee zijn de consumptieve inkomsten hoofdzakelijk beperkt gebleven tot het verstrekken van koffie/thee aan de museumbezoekers. 

Onderhoud
In het eerste kwartaal 2018 zijn de toiletten in de garderobe vernieuwd en is de analoge verlichting in museumwinkel en wisseltentoonstellingsruimte vervangen door LED- verlichting. We waren daartoe in de gelegenheid dankzij giften van Erna Plenter-Jansen, het Loesbergfonds en Ane Zwerver.
De museumtuin is wekelijks onderhouden door een groep vrijwilligers die zich in 2018 hebben verenigd in de groep “Tuunkroepers”. Voor reparatiewerk kon de coördinator doorgaans een beroep doen op Toon Goos.
Het onderhoud vergt door de jaren heen steeds meer aandacht daar lekkages ook duidelijk maken dat voor met name de daken en goten een stapsgewijze vervanging aan de orde zal moeten komen.

Stichting Vrienden Museums Vledder
De vrienden van Museums Vledder hebben in 2018 in financiële zin bijgedragen aan de bekostiging van de nieuwe LED verlichting in de wisseltentoonstellingsruimte. Bij gelegenheid van de 3e expositie heeft de vriendenstichting een verloting gehouden onder haar vrienden en daarvoor een kunstwerk beschikbaar gesteld.
De besturen van de vriendenstichting en de beheerstichting hebben elkaar één keer in formele zin gesproken over het reilen en zeilen van museums Vledder. Daarnaast was er regelmatig contact tussen de beide voorzitters over het tentoonstellingsbeleid. De voorzitter van de vriendenstichting is ook voorzitter van de tentoonstellingscommissie.
De vrienden zijn voor elke opening van een nieuwe tentoonstelling uitgenodigd.

Inbedding in de dorpsgemeenschap Vledder
Evenals in voorgaande jaren hebben we de faciliteiten van Museums Vledder beschikbaar gesteld aan het comité 40-45 ten behoeve van de dodenherdenking. Voorts hebben we acte-de-préséance gegeven op de kunstproeverij.
In 2018 heeft de samenwerking met zeemuseum Miramar in Vledder en het OERmuseum in Diever meer vorm gekregen en is het initiatief genomen tot het opzetten van een gezamenlijke marketingstrategie.

Resumé
Dankzij de grote inzet van Sandra Goos en het vrijwilligerskorps zijn we er in 2018 in geslaagd de bezoekers een verzorgde en aansprekende presentatie van de verworvenheden in Museums Vledder te geven. We kunnen terug kijken op waarderende woorden van bezoekers. We hebben het bestaansrecht herbevestigd en duidelijke aanzetten gegeven tot een toekomstbestendiger ontwikkeling. De aanwezigheid van valse kunst bleek ook in 2018 de primaire aanleiding voor een bezoek. Dat Museums Vledder meer omvat dan valse kunst bleek voor menigeen een verrassing en leverde een bijdrage aan hun positieve beleving van het geheel. 


Jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 20 februari 2019