Museum VALSE KUNST
Fake art museum

Jaarverslag van de stichting Museums Vledder 2017

Inleiding
De stichting museums Vledder stelt zich ten doel Museums voor Valse Kunst en Museum Moderne Glaskunst in stand te houden in haar pand gelegen aan de Brink in Vledder (gemeente Westerveld).Voorts stelt de stichting zich ten doel mensen op een laagdrempelige wijze te informeren over in de kunstwereld bekende en onbekende vervalsingen en hen te inspireren kennis te nemen van kunstuitingen zoals bijvoorbeeld moderne glaskunst.

Het bestuur
Het bestuur bestaat op 1 januari 2017 uit de onderstaande personen:
Tom Griffioen, voorzitter
Lauran Hazen, penningmeester
Cees Hesse, secretaris
Anneriek Koopmans-Wielinga, lid
Vacature

Medio 2017 bleek dat Tom Griffioen om gezondheidsredenen zijn bestuurlijke werkzaamheden moest stoppen. Sindsdien neemt Anneriek Koopmans-Wielinga de functie van voorzitter waar. In het voorjaar 2017 is Toos Posthumus de bestuur gelederen komen versterken.

Eind 2017 ziet de samenstelling van het bestuur er als volgt uit:
Anneriek Koopmans-Wielinga, waarnemend voorzitter
Lauran Hazen, penningmeester
Cees Hesse, secretaris
Toos Posthumus, lid
Vacature

Het bestuur van de stichting Museums Vledder is in 2017 in totaal 9 keer bijeen gekomen. Van die bestuursvergaderingen is elke keer een verslag gemaakt en de aanwezigheid van de bestuursleden vastgelegd. Afgezien van gezondheid- en vakantieredenen waren alle stuursleden steeds aanwezig.

De bestuursleden hebben geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, evenmin een onkostenvergoeding.

Naast het bestuur namen Sandra Goos , coördinator dagelijkse gang van zaken, en Erna Plenter-Jansen als mede-oprichtster van Museums Vledder deel aan de vergaderingen.

Commissies
Het bestuur heeft zich in 2017 laten bijstaan door de onderstaande commissies. Hun bijdrage was zeer waardevol en droeg bij aan onderbouwde beleidskeuzen.

  • Commissie Tentoonstellingsbeleid

  • Commissie Beeldentuin

  • Commissie PR

Voor het op peil houden van de collectie Valse Kunst is het werk van René Loesberg erg waardevol. Zijn inzet voor het op peil houden en optimaliseren van de collectie is in de loop van 2017 ook geformaliseerd in een benoeming als beheerder collectie Valse Kunst. De collectie werd in 2017 onder meer verrijkt met een vervalste houtsnede van Escher. Het betrof een werk van de in Amerika zeer bekende vervalser Earl Washington.

De collectie Moderne Glaskunst is een in bruikleen gegeven collectie. Als eigenaar van die collectie heeft Erna Plenter- Jansen zich zelf verantwoordelijk gesteld voor de wijze waarop de glassculpturen tentoon worden gesteld. Dit heeft zij voortdurend in goed overleg met de waarnemend voorzitter van het bestuur Anneriek Koopsmans-Wielinga gedaan.

Openingstijden
De Museums Vledder waren in 2017 van 1 april tot en met 31 oktober vijf dagen in de week open  van 11.00 uur tot 17.00 uur, namelijk van woensdag tot en met zondag.

In de maanden november en december waren de Museums in de weekenden open als ook rondom de jaarwisseling gedurende de kerstvakantie. Tijdens de openingstijden waren er naast de coördinator dagelijkse zaken altijd een rondleid(st)er en een baliemedewerkster aanwezig.

Op de derde zondag van de maand was ook het kinderatelier op de verdieping in de oudbouw open. Aldaar konden kinderen hun eigen kunst creëren. Vooral de mogelijkheid er muurschilderingen te mogen maken viel erg in de smaak. Kwamen er ouders met de kinderen mee dan boden we hen (gelijktijdig) een rondleiding aan.

PR
We zijn in 2017 gestart met een nieuwe folder met informatie over onder meer de wisseltentoonstellingen.

De nieuwe folder is evenals in voorgaande jaren verspreid op alle recreatie- en toeristische bedrijven in de Stellingwerven en in zuidwest-Drenthe.

Voorts is middels sociale media als facebook en twitter ruchtbaarheid gegeven aan hetgeen er te zien was in Museums Vledder. Dit kwam beter uit de verf door Toon Goos, die in de loop van 2017 de gelederen is komen versterken.

In 2017 is het seizoen gelijktijdig met twee andere musea, te weten Miramar/Vledder en OERmuseum/Diever geopend. We hadden  gedrieën gehoopt met muziek en dans  extra aandacht te genereren voor de drie musea maar dat viel tegen. In de kranten werd er weinig aandacht aan geschonken. De samenwerking met de andere musea heeft wel geleid tot een paar pagina’s in het glossyblad De Westervelder.

Uit financiële overwegingen hebben we in 2017  weinig geadverteerd in kranten en tijdschriften. Temeer daar ons in 2016 was gebleken dat het gros van de bezoekers niet via advertenties op ons spoor zijn gekomen maar door enthousiaste verhalen van anderen nieuwsgierig waren geworden.

De collectie valse kunst bleek nog steeds de grote trekker en de verhalen van de rondleiders droegen zeer nadrukkelijk bij aan de aantrekkelijkheid van een bezoek. Getuige ook de reactie die bezoekers schreven in het gastenboek. Internationaal staan we ook te boek als een Museum voor Valse Kunst. Een Italiaanse filmploeg is er voor naar Vledder gekomen om opnamen te maken voor een TV uitzending in Italië.

Toegangsprijzen
We hebben in 2017 dezelfde toegangsprijzen gehanteerd als in 2016, zowel voor een individueel als groepsbezoek. Het betreft een all-in prijs. Voor individuele bezoekers hebben we voor entree en rondleiding de prijs van 7,50 euro gevraagd en voor groepen van meer dan 15 personen 6,50 euro.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar gold een entreeprijs van 3 euro, voor een schoolklas per leerling 2,50 euro en voor hun begeleider ook 2,50.

Op verzoek hebben we groepen ook in de gelegenheid gesteld buiten de reguliere openingstijden een bezoek te brengen aan Museums Vledder. Die geste werd altijd hoog gewaardeerd.

Aantal bezoekers
Hoewel er ten opzicht van 2016 sprake was van een lichte stijging bleef het aantal bezoekers achter bij onze doelstelling. Zie daarvoor ook de jaarrekening. We blijven nog ver verwijderd van het aantal bezoekers dat we nodig hebben om het pand aan de Brink ook de komende jaren als een goed onderhouden museumlocatie  in stand te houden. Samen met de besturen van Miramar en OERmuseum zijn we bezig na te gaan hoe wij de handen in één kunnen slaan om een nieuwe impuls te geven aan de behoefte aan meer bezoekers. De gemeente Westerveld, in feite de hele regio zuidwest-Drenthe, kampt met een teruggelopen aantal overnachtingen en gelet op het feit dat veel van onze bezoekers afkomstig zijn van een overnachtingsadres in de regio noopt dat ons na te gaan hoe wij nieuwe doelgroepen kunnen interesseren voor een bezoek. Een actievere benadering van verenigingen en bedrijven is een optie die in 2018 verder uitgewerkt zal worden.  

Tentoonstellingsbeleid
De tentoonstellingscommissie is er in geslaagd aansprekende kunstenaars te werven voor een expositie in Museums Vledder. Op 1 april is het seizoen geopend met een expositie van schilderijen van Henk Helmantel en door Henk Heideveld van hem nageschilderde werken. Dit bracht extra bezoekers binnen. De mogelijkheid om vergelijkingen te kunnen maken tussen een oorspronkelijk werk van Henk Helmantel en de namaakschilderijen van Heideveld sprak de bezoekers zeer aan. Deze tentoonstelling eindigde op 2 juli 2017. Een week later werd de expositie van Martin Sijbesma geopend. Sijbesma is een autodidact uit Friesland die fraaie stillevens en portretten heeft tentoongesteld. De reacties daarop waren evenals tijdens de expositie van Helmantel/Heideveld positief. Dat Sijbesma ook zijn passie voor oude auto’s, geschilderd tegen de achtergrond van een glooiend landschap, etaleerde versterkte het geheel. De tentoonstelling duurde tot eind september 2017.

Vanaf begin oktober 2017 tot en met de jaarwisseling 2017/’18 heeft vervolgens Henk Pries, hobbyschilder in Vledder, een deel van zijn omvangrijke werk kunnen tentoonstellen. Dit bracht ook dorpsgenoten op de been die zijn werk bewonderen. Het heeft mensen gestimuleerd werk van hem te kopen. Het bleek trouwens ook dat exposanten na hun tentoonstelling meer klandizie in hun atelier konden begroeten.

Eind 2017 heeft de tentoonstellingscommissie haar keuzen voor 2018 bekend gemaakt. In 2018 zullen kunstenaars uit de kring van de klassieke academie in Groningen, Douwe Elias en Gerard de Weerd, in Museums Vledder te exposeren. Mieke Pontier zal de derde expositie in 2018 verzorgen met haar  glaskunst en keramiek.

De commissie Beeldentuin is er in geslaagd een kunst werk van Prins toe te voegen aan de reeds aanwezige kunstwerken van John Beemsterboer, Jan Piet van den Berg en Jean le Noble.

Op de verdieping in de oudbouw van het pand hebben cliënten van het behandelcentrum Trajectum-noord hun kunstuitingen tentoon kunnen stellen. Dit werd een groot succes en genereerde publiciteit. We zagen dat de exposanten met trots hun werk aan familie lieten zien als ook aan mede-cliënten en personeel van het behandelcentrum. Bezoekers die primair kwamen voor de collecties valse kunst en/of moderne glaskunst waren positief verrast over die extra expositie. Ze waardeerden het werk van de cliënten zeer positief, getuige ook hun reactie in het gastenboek.

Museumwinkel
Hoewel er in de museumwinkel een breed scala aan glaskunst en kunstboeken wordt aangeboden is het ons nog niet gelukt de winkel als een kadoshop in beeld te brengen bij een breder publiek. We hebben daarop besloten met name meer glaswerk te introduceren dat te koop kan worden gesteld voor een bedrag tussen de 25 en 50 euro. Daar blijkt meer vraag naar te zijn. De collectie sieraden van Jolande Hulleman blijken een schot in de roos en worden relatief veel verkocht.

Terras
Het in 2016 geopende terras naast de entree van het gebouw heeft de uitstraling van het gebouw verbeterd en ook mensen aan getrokken die doorgaans geen museum bezoeken. Het bleek een mooie gelegenheid hen te attenderen op Museums Vledder en de verkopen op het terras brachten extra inkomsten met zich mee. Zie daarvoor ook de jaarrekening 2017.

Onderhoud
Dankzij giften van het Bercoop Fonds en het PB fonds konden we in 2017 de tentoonstellingsmogelijkheden optimaliseren. Er zijn nieuwe vitrines geplaatst in Museum Moderne Glaskunst en in de expositiekluis. De oude vitrines hebben vervolgens een plekje gekregen in de winkel. Dit heeft al met al de uitstraling van de collecties verbeterd.

De uit 1984 stammende CV ketels zijn vervangen door HR ketels. De oude waren niet meer bedrijfszeker en de nieuwe zorgen voor lagere energielasten.

Het ontbrak ons verder aan financiële middelen om uitvoering te geven aan andere in het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) genoemde verbeterpunten. We hebben ons beperkt tot het hoogstnoodzakelijke.

Eind 2017 hebben we wel het plan opgepakt om de uit 1984 daterende toiletten te gaan vervangen. We konden dit initiëren dankzij een gift uit het Loesbergfonds en een gift van Erna Plenter-Jansen. Voort bood een zeer betrokken vrijwilliger, de heer Ane Zwerver, aan de Museums Vledder te voorzien van zonnepanelen en de oude door nieuwe LED verlichting te vervangen in museumwinkel en wisseltentoonstellingsruimte. Al met al zeer welkome giften die ons helpen de voorzieningen op peil te houden. Zowel de renovatie van de toiletten als de aanleg van zonnepanelen en LED verlichting staat voor eerste kwartaal 2018 gepland.

De beeldentuin is in 2017 evenals in voorgaande jaren wekelijks onderhouden door een groepje vrijwilligers. Een omvangrijke klus in een tuin die omringd wordt door hoge bomen met veel bladval. Zij slagen er steeds beter in er een onderhoudsarme tuin van te maken.

Vrijwilligerscorps
Museums Vledder is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers vervullen taken aan de balie/entree, rondleiding, tentoonstellingen, onderhoud en bestuur. In 2016 is gebleken dat een vrijwilligersorganisatie niet zonder dagelijkse leiding kan. Tot en met 2015 werd die dagelijkse leiding uitgeoefend door René Loesberg en Erna Plenter-Jansen. Om uiteenlopende persoonlijke redenen konden ze dat in 2016 niet voortzetten en waren we genoodzaakt de dagelijkse leiding meer bij toerbeurt te vervullen. Dat bleek geen succes. We prijzen ons gelukkig met Sandra Goos die bereid bleek vanaf 1 januari 2017 de dagelijkse leiding op zich te nemen. Haar aanwezigheid en grote betrokkenheid bood Erna Plenter-Jansen de gelegenheid  haar met raad en daad terzijde te staan.

Evenals in voorgaande jaren is tijdens de NL Doet dagen weer een grote groep vrijwilligers actief geweest om het pand voor de seizoenopening schoon te maken.

We kennen onder de vrijwilligers een grote vrijblijvendheid qua beschikbaarheid voor het vervullen van taken. In 2017 is gebleken dat die vrijblijvendheid in feite de continuïteit in de personele bezetting teveel onder druk zet en de bezetting in het dienstrooster voortdurend extra aandacht vergt. Dit zal in 2018 worden veranderd.

De vrijwilligers die wekelijks schoonmaakwerkzaamheden verrichten krijgen daarvoor de maximale vrijwilligersvergoeding. De betalingen lopen via bancaire overschrijvingen.

Stichting Vrienden Museums Vledder
Een aantal vrienden zijn ook actief als vrijwilliger op bestuurlijk vlak en ook bijvoorbeeld in de tentoonstellingscommissie. De vriendenstichting levert voorts van tijd tot tijd een financiële bijdrage om de tentoonstellingswijze te kunnen optimaliseren. In 2017 hebben de besturen van de stichting Museums Vledder en de stichting Vrienden elkaar een tweetal keer formeel gesproken over beleidskeuzen en wensen van de vrienden. Dat overleg verliep constructief en in een sfeer van grote betrokkenheid bij de vragen die aan de orde zijn omtrent een gezonde exploitatiebasis voor Museums Vledder.

Inbedding in de dorpsgemeenschap Vledder
Sinterklaas bezocht ook in 2017 Museums Vledder. We boden hem onderdak voorafgaand aan zijn rijtoer door het dorp. We maakten ook opnieuw deel uit van de Kerstavondwandelroute in Vledder en boden de Drentse Fietsvierdaagse een halte waar de fietsers konden pauzeren, sieraden konden bekijken en desgewenst ook kopen. De organisatie van het 40/45 comité kon gebruik  maken van de beschikbare faciliteiten voor de dodenherdenking op 4 mei 2017. Als Museums Vledder waren we ook aanwezig tijdens de kunstproeverij in het dorp.

Resumé
Al met al een jaar waarin de organisatie heeft moeten wennen aan een situatie waarin de aanwezigheid van de mede- oprichtster van Museums Vledder, Erna Plenter-Jansen niet meer vanzelfsprekend was. Het is dankzij de grote inzet en betrokkenheid van Sandra Goos een jaar geworden waarin weer met elkaar vooruit werd gekeken, nieuwe aanknopingspunten voor verbetering van de exploitatie werden gevonden en de grote betrokkenheid van veel vrijwilligers stimulerend uit werkt op het elan in de totale organisatie.