Museum VALSE KUNST
  Een van de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe

Jaarplan van de stichting Museums Vledder 2018

Inleiding

Sinds de oprichting in 1998 hebben Henk en Erna Plenter de Museums Vledder op een voor velen aansprekende wijze vorm en inhoud gegeven. Er zijn dankzij hun niet aflatende inzet  collecties tot stand gekomen die mensen boeien en verrassen. De aanwezigheid van de collectie valse kunst spreekt het meest tot de verbeelding. De Museums Vledder ontlenen er ook hun naambekendheid aan.

Dit valt af te lezen uit de reactie van bezoekers die er over schrijven in het gastenboek. Men waardeert de rondleidingen, in het bijzonder de door de rondleiders verstrekte informatie over de vervalsers, hun anekdotes en aanwezige valse kunst. Dat er ook moderne glaskunst valt te bewonderen ervaart men als een surplus en als een verrassing. Dat geldt ook voor de wisseltentoonstellingen.

Het bestuur van de stichting Museums Vledder prijst zich gelukkig met het feit dat zij samen met een grote groep vrijwilligers de doelstellingen van de stichting kan blijven nastreven. Naast het in stand houden van Museum voor Valse kunst en Museum Moderne Glaskunst richt het beleid zich op het op een laagdrempelige wijze mensen te informeren over in de kunstwereld bekende en onbekende vervalsingen en hen te inspireren tot kennisname van kunstuitingen zoals bijvoorbeeld de moderne glaskunst.

Bestuur

Het bestuur bestaat op 1 januari 2018 uit:

Anneriek Koopmans-Wielinga, voorzitter
Lauran Hazen, penningmeester
Cees Hesse, secretaris
Toos Posthumus, lid
Vacature

Het bestuur komt in principe maandelijks bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. Naast het bestuur nemen als adviseurs aan de vergadering deel Sandra Goos, coördinator dagelijkse zaken en Erna Plenter-Jansen als medeoprichtster van Museums Vledder.

Het bestuur laat zich voorts bijstaan door de commissies:

  • Tentoonstellingsbeleid

  • Beeldentuin

  • PR

  • Onderhoud en beheer

Vrijwilligerscorps

Het aantal beschikbare vrijwilligers loopt geleidelijk aan terug en noopt ons een actief wervingsbeleid te ontwikkelen.

Openingstijden

In 2018 zullen de Museums Vledder open zijn van 31 maart t/m 2 november; wekelijks op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Desgewenst kunnen op verzoek groepen in de gelegenheid worden gesteld buiten de formele openingstijden een bezoek te brengen aan Museums Vledder. In de maanden november en december zijn we alleen tijdens de weekenden en kerstvakantie op. In de maanden januari, februari en maart zijn de museums gesloten en worden de noodzakelijke renovaties ed. uitgevoerd.

Toegangsprijzen

We hanteren in 2018 dezelfde toegangsprijzen als in 2017. In de entreeprijs is ook een rondleiding verdisconteerd. De entree kost 7.50 euro. Voor groepen van meer dan 15 personen geldt een toegangsprijs van 6.50 euro. Kinderen krijgen voor 3 euro toegang. Voor een schoolklas hanteren we per leerling 2,50 euro entree, ook voor de begeleider(s).

Tentoonstellingsplan

In 2018 zullen achtereenvolgend Douwe Elias, Gerard de Weerd en Mieke Pontier hun schilderijen resp. glaskunst en keramiek tentoonstellen.

Voorts zal op de verdieping van de oudbouw ruimte geschapen worden voor de kunstwerken van cliënten van Trajectum/ Hoeve Boschoord  en ruimte voor het tentoonstellen van de reeds jaren achtereen verscholen kunst uit de kluis.

De commissie beeldentuin streeft ernaar haar collectie verder uit te breiden en de tuin met nieuwe beelden her in te richten.

PR

We willen meer dan voorheen gebruik gaan maken van sociale media en onze aanwezigheid in tijdschriften ed. reduceren tot die bladen die een positief effect hebben op de toeloop van bezoekers. Voorts willen we de communicatie naar vrijwilligers en vrienden stroomlijnen en bevorderen dat alle informatie bijtijds beschikbaar is.

In 2018 zal bekeken worden hoe wij verenigingen en bedrijven beter kunnen attenderen op de bezoekmogelijkheden.

Onderhoud

In het eerste kwartaal zal uitvoering worden gegeven aan het renovatieplan mbt. toiletten en de vervangingsplan voor de verlichting in museumwinkel en wisselexpositieruimte.

Het schilderwerk zal ter hand worden genomen zodra er weer een onderhoudsploegje kan worden geformeerd. De tuin blijft het domein van de groep vrijwilligers die zich de naam van “Tuunkroepers” hebben aangemeten. Voorts zal worden nagegaan of er fondsen zijn die ons een subsidie kunnen verstrekken voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud.

Museumwinkel

Het is van belang dat de museumwinkel meer onder de aandacht komt van de mensen die een leuk aandenken en/of cadeau zoeken. Hoe we dat kunnen bereiken is nog niet uitgekristalliseerd. Op het terras kunnen we meer reclame maken voor wat er te koop is. De prijzen voor de koffie/thee met een versnapering handhaven we op het niveau van 2017.

4Musea overleg.

Het is van belang dat de musea samen gaan zoeken naar een vernieuwing van haar marketingactiviteiten. Voorts willen we blijven participeren in dat overleg om samen met hen in gesprek te blijven met de gemeente over de benodigde ondersteuning in het bereiken van een toekomstbestendige ontwikkeling van de musea.

Stichting Vrienden Museums Vledder

We streven ernaar twee keer per jaar met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen en met hen de wensen te delen die er leven met betrekking tot het aantrekkelijker maken van Museums Vledder.

Inbedding in de dorpsgemeenschap Vledder

We handhaven in 2018 het beleid van voorgaande jaren en streven naar een constructieve samenwerking met de dorpsgemeenschap.